Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej

Oficjalna Strona PLKA

Regulamin

 

 Regulamin Pilskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej

 

 

Rozdział 1

Liga i komisarz

 

1. Powołuje się do życia Pilską Ligę Koszykówki Amatorskiej.

 

2. Celem powołania PLKA jest organizacja amatorskich rozgrywek koszykarskich w regionie pilskim.

 

3. Organizatorem i komisarzem ligi PLKA jest Maciej Tutlewski.

 

Rozdział 2

Udział w rozgrywkach

 

1. W rozgrywkach uczestniczyć może każda osoba spełniająca warunki zdrowotne, wyrażająca na to chęć.

 

2. Do PLKA mogą zgłaszać się drużyny złożone z przynajmniej 5 oraz nie więcej jak 12 zawodników.

 

3. W lidze mogą grać osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 

- Dostarczą własnoręcznie podpisane zgłoszenie do rozgrywek PLKA wg wzoru akceptowanego przez komisarza.

- Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć komisarzowi pozwolenie prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach ligowych.

- Zostaną zgłoszeni do rozgrywek PLKA w bieżącym sezonie w składzie dowolnego zespołu.

 

4. Zespoły, które chcą uczestniczyć w rozgrywkach PLKA, mają obowiązek dostarczyć komisarzowi pisemne zgłoszenie zespołu wg wzoru akceptowanego przez komisarza ligi, dostępnego na stronie www.plka.pila.pl

 

5. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek PLKA jest dokonanie opłaty wpisowego na dany sezon.

 

6. Każdy zespół ma obowiązek wyznaczenia kapitana drużyny, który będzie odpowiedzialny za kontakt z komisarzem ligi. Informacje przekazane kapitanowi, traktowane są jako przekazane całej drużynie.

 

7. Po zgłoszeniu zespołu do rozgrywek PLKA na dany sezon, każda ekipa ma prawo dodać zawodników do swojego składu na następujących warunkach:

 

- Każdy zawodnik może zmienić barwy w trakcie sezonu, jednak aby wystąpić w fazie playoffs zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 3 meczach aktualnej drużyny, w której barwach występuje.

- Każdy zawodnik aby móc wystąpić w fazie playoffs, zobowiązany jest do wzięcia udziału przynajmniej w 3 meczach swojej aktualnej drużyny

- Warunkiem wpisania zawodnika do składu drużyny po zgłoszeniu jej do rozgrywek jest wniesienie opłaty komisarzowi ligi w wysokości 20zł od zawodnika.

- Opłatom ani szczególnym terminom nie podlega przyjęcie do zespołu nowego trenera.

8. Każdy uczestnik ligi PLKA przystępuje do rozgrywek na własną odpowiedzialność, ubezpieczając się  we własnym zakresie od różnych zdarzeń. Organizator ligi nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i nieszczęśliwe zdarzenia w trakcie rozgrywek.

 

9. Mecze rozgrywane będą w salach sportowych na terenie Miasta Piły, w szczególności na Hali Sportowej SP5. Zespoły pokrywają koszt dotarcia do sali, w której rozgrywane jest spotkanie  we własnym zakresie.

 

10. Za rażąco pogwałcone zasady fair play, brak szacunku wobec sędziego lub szczególnie agresywne zachowanie na boisku, komisarz ligi może ukarać zawodnika wykluczeniem z najbliższego meczu swojej drużyny.

 

           

Rozdział 3

System rozgrywek

 

1. W sezonie zasadniczym rozgrywki PLKA prowadzone będą systemem „każdy z każdym”.

 

2. Rozgrywki PLKA prowadzone są w dwóch rundach: zasadniczej oraz playoffs.

 

3. Zespół, który wygrał mecz otrzymuje 3pkt, zespół, który przegrał otrzymuje 1 pkt.

 

4. W przypadku remisu po zakończonym regulaminowym czasie gry zarówno w fazie zasadniczej jak również playoffs, rozgrywana będzie dogrywka trwająca 3min, w przypadku dalszego remisu rozgrywane będą kolejne dogrywki.

 

5. O kolejności zespołów w tabeli decydować będą:

 

- Większa ilość zdobytych punktów

- Stosunek małych punktów

- Wynik bezpośredniego spotkania

 

6. Do rundy playoffs przechodzi 4 najlepsze zespoły.

 

7. W trakcie rozgrywek czas gry nie jest zatrzymywany. Wyjątkiem jest ostatnia minuta w meczu bądź dogrywce, gdzie różnica punktowa pomiędzy zespołami jest mniejsza niż 10 punktów.

 

8. W lidze PLKA obowiązują aktualne przepisy PZKosz.

 

9. Mecze trwają 2x18 min

 

10. Każdy zespół ma prawo wziąć 1 przerwę na żądanie na każde 18 min meczu, przerwa trwa 30sek.

 

11. Wszystkie mecze odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez komisarza ligi. Na uzasadnioną prośbę zespołu zmianie ulec może jedynie godzina spotkania, jednak prośba taka musi zostać zgłoszona 7 dni przed rozpoczęciem kolejki. Po upływie tego terminu, kierownik drużyny zainteresowanej zmianą godziny meczu, winien sam kontaktować się z kapitanami pozostałych drużyn i w przypadku obustronnej zgody zgłosić komisarzowi ligi uzgodnioną zmianę.

 

12. Drużyna ma prawo zgłosić uwagi dotyczące meczu, które sędzia wpisuje do protokołu spotkania. Treść uwag podpisuje kapitan drużyny. Warunkiem przyjęcia protestu do rozpatrzenia jest wniesienie opłaty w wysokości 50 zł do komisarza ligi.

 

13. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower 20:0 jeżeli drużyna:

 

- Nie stawi się na boisku w ciągu 10 min od wyznaczonej godziny spotkania.

- Miała w składzie zawodnika nie uprawnionego do gry w PLKA.

 

14. Po dziesiątym i każdym kolejnym przewinieniu drużyny w połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje rzuty wolne. W przypadku dogrywki przewinienia indywidualne oraz drużynowe zostają.

 

15. W fazie playoffs w rundzie 1 oraz 2, rozgrywany będzie dwumecz, natomiast finał i mecz o trzecie miejsce to tylko jedno, decydujące spotkanie

 

16. Z powodu braku zegara 24 sek, sędzia boiskowy uniesioną ręką w górę, symbolizuje grę pasywną. Po tym geście drużyna ma 6 sek na oddanie rzutu.

17. Czas na żądanie można wziąć, kiedy piłka jest w grze. Należy to zgłosić sędziemu boiskowemu, następuje zatrzymanie czasu i weryfikacja stolika czy drużynie przysługuje przerwa. Błędne wzięcie czasu (drugie w połowie) nie jest karane przewinieniem technicznym

18. Zmiany w czasie meczu odbywają się w systemie lotnym (bez zatrzymywania czasu), muszą jednak nastąpić w strefie zmian, która obejmuje rejon ławki drużyny do połowy boiska. Za błędne przeprowadzoną zmianę sędzia może ukarać drużynę przewinieniem technicznym.

 

 

Rozdział 4

Przepisy organizacyjne

 

  1. Wszyscy zawodnicy zespołu zobowiązani są do posiadania jednolitych strojów z numerem na   przedniej oraz tylnej stronie koszulki. Stroje zespoły przygotowują we własnym zakresie i na własny koszt.

 

  1. Każdy zawodnik przebywający na boisku zobowiązany jest do noszenia czystego obuwia  sportowego, które ma podeszwę nierysującą nawierzchni boiska. Osoby w brudnym lub nie sportowym obuwiu nie zostaną wpuszczone na boisko.

 

  1. Komisarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników pozostawione w szatniach.

 

  1. Komisarz zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca rozgrywania zawodów, jak również do zmiany kolejności rozgrywanych meczów w danej kolejce.

 

  1. Za wyrządzone ewentualne szkody materialne w obiekcie sportowym SP 5 w Pile, koszt ponosi osoba odpowiedzialna za zniszczenie mienia.

 

 

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

1. Ostateczna interpretacja przepisów i rozstrzyganie sporów w ramach ligi PLKA należą do Komisarza ligi. Decyzje te są ostateczne i niepodważalne.

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w/w przepisów w uzasadnionych przypadkach.

 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których nie da się rozwiązać na podstawie przepisów ligi PLKA oraz obowiązujących w Polsce aktów prawnych, jest sąd powszechny dla siedziby Organizatora.